Lyd

Information

Mosen er Omøs fineste fuglelokalitet. Du har mulighed for at se og høre fugle året rundt.

 

 

FORÅR

Om foråret raster knarand, skeand, gravand, krikand, spidsand, taffeland, troldand og gråand. Samtidig er grågæssene i gang med at yngle. Der yngler ca. 40 par grågæs, og yderligere et antal ikke-ynglende gæs opholder sig i mosen. Du kan også se forskellige vadefugle: viber, rødben, strandskade, stor præstekrave, dobbelt bekkasin og brushøns. En karakterfugl er den gråstrubede lappe-dykker, som lader sit grisehyl høre dagen lang - og natten med. Mosens sjældneste fugl er rørdrummen, hvis stemme lyder, som når man puster i en flaske. Mosen er også et af de steder, hvor man er sikker på at kunne høre lærken synge.

SOMMER

Om sommeren yngler gråand, gravand, knarand, skeand og nogle år krikand, taffeland og knopsvane samt vadefuglene vibe, rødben, strandskade og stor præstekrave. Derudover gråstrubet lappedykker, blishøne og rørdrum. Rørhøgen ses ofte over mosen, men yngler ikke i selve mosen. Fiskehejren ses i mosen året rundt, men yngler ikke på Omø.

EFTERÅR

Om efteråret har mosen stor betydning for trækkende ande- og vadefugle, som raster i mosen under deres træk sydpå. Det er afgørende for fuglenes overlevelse, at de kan hvile sig og få noget at spise, inden de flyver videre.Allerede sidst i juni kommer storspoven, og den følges hurtigt af mudderklire, tinksmed og svaleklire. De samme ænder, som er nævnt for forårsperioden, viser sig igen om efteråret, hvor der også kommer hjejler og store flokke af bramgæs.

VAND OG AFGRÆSNING ER AFGØRENDE

Mosens fugleliv er afhængigt af vand. Hvis vandet lukkes ude i yngletiden, forsvinder fuglene, og ællinger og lappedykkerunger dør. Også afgræsningen af mosen er afgørende, da mange fugle kræver afgræssede enge til at søge føde. Alle mosens parceller er derfor indhegnede, så kvæget kan flyttes mellem dem

 

Kort

55.1622046417257,11.148555615185614,15

Billeder

Lyd

Rørdrum